Privacyverklaring Paulien de Gaaij Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Paulien de Gaaij Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Paulien de Gaaij Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Paulien de Gaaij Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Paulien de Gaaij Fotografie

Soendastraat 19

2585 VC Den Haag

www.fotosomoptevallen.nl

info@fotosomoptevallen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Paulien de Gaaij Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

bankrekeningnummer

factuurnummer

Verwerkingsgrond

Paulien de Gaaij Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Paulien de Gaaij Fotografie

met betrokkene heeft gesloten;

c. Paulien de Gaaij Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Paulien de Gaaij Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Paulien de Gaaij Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

informatie over wijzigen producten en diensten

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

U krijgt van Paulien de Gaaij Fotografie alleen een nieuwsbrief of mail als u zich hiervoor expliciet heeft ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailblue (ActiveCampaign) gebruikt. Hierdoor zijn uw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wilt u zich uitschrijven? Dat kan altijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paulien de Gaaij Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Paulien de Gaaij Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Paulien de Gaaij Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: Paulien de Gaaij Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§ Marketingdoeleinden: zolang u ingeschreven staat. U kunt zich te allen tijden hiervoor uitschrijven.

§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zolang u ingeschreven staat. U kunt zich te allen tijden hiervoor uitschrijven.

§ Telefonisch contact: zolang u ingeschreven staat. U kunt zich te allen tijden hiervoor uitschrijven.

§ Informeren over wijzigingen van diensten: zolang u ingeschreven staat. U kunt zich te allen tijden hiervoor uitschrijven.

Wanneer u zich uitschrijft worden uw gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd. 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Paulien de Gaaij Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Paulien de Gaaij Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Paulien de Gaaij Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Paulien de Gaaij Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Paulien de Gaaij Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paulien de Gaaij Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Paulien de Gaaij Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Paulien de Gaaij Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Paulien de Gaaij Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u

contact opnemen met Paulien de Gaaij Fotografie via info@fotosomoptevallen.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals

bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Paulien de Gaaij Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.